Učenički parlament

преузимање (2)

 

Učenički parlament  je reprezentativno tijelo u osnovnoj školi, koje osnivaju djeca izabrana od vršnjaka. Parlament  učenicima omogućava  demokratski način udruživanja  radi zastupanja interesa svih učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. Osnivanje parlamenta je zakonom zagarantovano, a škola je dužna da obezbijedi slobodu  organizovanja.

Uloga Učeničkog parlamenta je da promoviše i unapređuje prava  djeteta i podstiče njihov aktivizam u školi, zajednici i društvu  uopšte. Uloga parlamenta je da podstiče  odnos uvažavanja, učenika, s jedne strane, i nastavnika i uprave  škole, s druge strane. Na ovaj način se promoviše učešće učenika i međugeneracijski dijalog.

 

Zbog čega je značajno postojanje Učeničkog parlamenta:

 • Zbog toga što garantuje osnovne slobode učenika, kroz ostvarivanje  prava na slobodu govora, izražavanja, slobodu  udruživanja, slobodu izražavanja sopstenog mišljenja...
 • Učenički parlament omogućava lični razvoj učenika.
 • Pruža mogućnost kolektivnog odlučivanja kroz parlamente učenika i doprinosi poboljšanju atmosfete u školi.
 • Doprinosi razvoju kolektivnog odnosa i izgradnje partnerstva sa nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i organima škole.
 •  Učenički parlament je mjesto koje omogućava saradnju, uvažavanje različitih argumentacija i stavova.
 • Omogućava razvoj demokratske kulture, bolju komunikaciju i podstiče donošenje zajedničkih odluka prihvatljivih za sve strane.
 •  Učenički parlament podrazumijeva usvajanje demokratskog znanja i vrijednosti, kroz prihvatanje različitosti.

  

Koje su vještine i znanja važna za dobrog parlamentarca?

 • Sposobnost timskog rada
 • Osobine i sposobnosti da bude vođa
 • Spremnost na aktivnu participaciju
 • Korišćenje argumenata i debatovanja
 • Mogućnost pregovaranja
 • Mogućnost  posredovanja
 • Prihvatanja tuđih stavova, poštovanje različitosti
 • Spremnost da se sluša

 

Parlament u našoj školi nema dugu tradiciju, ali smo svojim aktivnostima iz godine u godinu, skrenuli pažnju na sebe. Biti član Učeničkog parlamenta je  čast, ali i velika odgovornost. Izabrani učenici predstavljaju našu školu, služe svima za primjer, kako u učenju, tako i u ponašanju. Od ovih učenika se očekuje da doprinesu da u našoj školi bude ljepše i bolje i da generacijama koje dolaze pokažu šta su uradili i čime su se bavili!

 

 • Naš parlament funkcioniše kroz redovne sastanke i na osnovu unaprijed ugovorenih pravila.
 • Imamo plan i program rada..
 • Radi boljeg funkcionisanja  formirali smo svoje organe (predsjednik, zamjenik i zapisničar i radne grupe).
 • U cilju bolje evidencije sastanaka i odluka parlamenta, vodimo zapisnik. U zapisnik unosimo podatke o održavanju sastanaka, odluka koje su donijete, evidenciju prisutnih/odsutnih predstavnika i prijedloge. Zapisnik vodi zapisničar.
 • Svi učenici su jednako odgovorni za izbor svojih predstavnika.
 • Parlamentarci  su dužni da se ponašaju u duhu demokratskih načela i da zastupaju interese svih učenika.
 • Nezadovoljstvo radom učeničkog parlamenta učenici mogu iskazati opozivom predstavnika. Predstavnici, takođe imaju mogućnost podnošenja ostavke na svoju funkciju.
 • Predsjednik učeničkog parlamenta doprinosi efikasnosti parlamenta, pokazuje odgovornost, podstiče saradnju i kreira atmosferu povjerenja, grupne pripadnosti.
 • Parlamentarci su u obavezi da blagovremeno obaveštavaju učenike, u svom razredu, o donijetim odlukama, kao i da razgovaraju sa njima o svim pitanjima koja bi mogla biti iznijeta pred parlament.
 • Predstavnici učeničkog parlamenta aktivno slušaju jedni druge i argumentovano iznose svoje stavove.

Picture1

Ove školske godine, čast da budu članovi Učeničkog parlamenta, imaju sledeći učenici:

UČENIČKI PARLAMENT  2014/15:

Marija  Đurović                 6/a

Boban Rakočević              6/b

Ana  Marsenić                   6/c

Ljubica   Šoljaga               7/a

Ana  Bašanović                 7/b

Vedran  Galičić                 7/c

Balša  Đuričanin              8/a

Matija  Zejak                    8/b

Milija  Tijodorović          8/c

Lana  Burturović             9/a

Dimitrije Gerenčić          9/b

Luka       Vušurović         9/c