Pravila ponašanja

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RCG direktor Osnovne škole “21.maj” u Podgorici, donosi

Pravilnik o ponašanju učenika, zaposlenih i roditelja učenika     

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom uredjuju se osnovna pravila ponašanja u Osnovnoj školi “21.maj” u Podgorici (u daljem tekstu: Škola) i bliže se utvrdjuju obaveze i odgovornosti učenika, zaposlenih u Školi, roditelja učenika i drugih lica koja koriste usluge Škole.

Član 2.
Poštovanjem i primjenom odredaba ovog pravilnika i odgovarajućom organizacijom rada Škole obezbjedjuje se:
- nesmetan rad u školi,
- povećana bezbjednost učenika Škole,
- očuvanje školske imovine,
- opšta i radna disciplina u Školi, i
- doprinosi se boljem uspehu učenika i ugledu Škole.

Član 3.
U Školi nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje u cilju ostvarivanja stranačkih interesa i ideologija, niti se može koristiti školski prostor u te svrhe.

II PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA
Član 4.
Dužnosti učenika su, narocito, da:
- redovno pohadja nastavu, stice znanja i ovladava vještinama i uredno izvršava druge obaveze u procesu obrazovno vaspitnog rada,
- u Školu dolazi prikladno odjeven za radne aktivnosti, brine se o ličnoj urednosti i higijeni, higijeni školskih prostorija i školske sredine u cjelosti,
- dolazi u Školu, najkasnije 10 minuta prije početka časa, a posle znaka za početak nastave da se nalazi na svom mjestu, spreman za njen početak,
- prije početka prvog časa učenici u dvorištu ispred školskih zgrada stoje u red i tako čekaju da ih dežurni nastavnik pusti,
- prije početka časa čekaju nastavnika ispred učionice i stoje u ležernom redu,
- ulaze u učionicu mirno i skidaju kapu,
- stojeći pozdravljaju nastavnika i izvade pribor,
- disciplinovano se ponaša u učionici i drugim prostorijama Škole za vrijeme trajanja nastave, drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, ispita, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti.,
- vodi računa o svojim odjevnim predmetima, priboru i opremi, a posebno za vrijeme trajanja školskog odmora,
- čuva od oštećenja školsku imovinu, odnosno imovinu drugih za vrijeme izvodenja dijela programa obrazovno vaspitnog rada u školi i van Škole,
- učenik odnosno njegov roditelj materijalno odgovara za namjerno i iz krajnje nepažnje ucinjene štete u školskoj imovini, imovini drugih učenika,
- vodi racuna o svom ponašanju i kad nije u školi.

Član 5.
Učenik čuva od oštecenja djacku knjižicu, svedočanstvo i druge javne isprave koje izdaje Škola.
Učenik koji prepravlja i dopisuje podatke u školskoj evidenciji ili ispravama koje izdaje Škola, podliježe disciplinskoj odgovornosti.
Učenik je dužan da da roditelju, odnosno staratelju na uvid djačku knjižicu u koju odeljenjski starješina unese obaveštenje, uspeh, vaspitno-disciplinsku mjeru i drugo.

Član 6.
Odnosi medju učenicima treba da budu zasnovani na medjusobnoj saradnji i pomoći, drugarstvu, prijateljstvu, uvažavanju i poštovanju ličnosti i pristojnom ophodjenju.
Medjusobne nesporazume i sukobe učenici rješavaju mirnim putem u okviru odeljenjske zajednice, uz posredovanje odeljenjskih starješina, odnosno pedagoga ili dežurnog nastavnika.
Učenici treba da se pristojno ponašaju prema nastavnicima i ostalim zaposlenima u Školi.
Medjusobne nesporazume i sukobe učenika i nastavnika rješava direktor Škole u saradnji sa pedagogom.

Član 7.
Učeniku u Školi je zabranjeno da:
- unosi oružje, orudje i druga sredstva kojima se mogu nanijeti ozljede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno nanijeti šteta školskoj i ličnoj imovini,
- unosi, odnosno koristi alkohol, opijate, narkotička sredstva i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom, odnosno sredstva koja mogu ugroziti zdravlje učenika.
- samovoljno rješava medjusobne sukobe upotrebom oružja, orudja i fizičke sile,
- puši u školi i na javnom mjestu,
- koristi MP3-4 , mobilni telefon, vokmen i druga sredstva komunikacija i laserske tehnike kojima se remeti rad na času,
- ulazi u zbornicu i druge službene prostorije Škole bez poziva, odnosno odobrenja,
- zadržava se u hodnicima Škole za vrijeme časa.
- za vrijeme odmora napušta dvorište škole,
- da na časovima žvace gumu, gricka sjemenke i jede,
- za vrijeme odmora boravi u učionici, osim redara u nižim razredima.

Član 8.
Dužnosti redara su da:
- priprema sredstva i uslove za nastavu,
- na početku časa bez poziva obavještava nastavnika o odsustvu učenika,
- se stara o higijeni učionice,
- da po isteku 10 minuta od početka časa, ako čas nije započet po važećem rasporedu časova, prijavi dežurnom nastavniku,
- da vodi računa o redu i disciplini za vrijeme odmora,
- prijavljuje svako oštećenje školske ili lične imovine odeljenjskom starješini ili dežurnom nastavniku.

Član 9.
Učenik koji se neprimjerno, grubo, agresivno i slicno ponaša prema učenicima, zaposlenima i trecim licima, podliježe disciplinskoj odgovornosti.

Član 10.
Učenici su dužni da
- od 4. razreda odgovaraju stojeci, osim ponavljanja gradiva, blic pitanja i za vrijeme diskusije,
- dizanjem ruke traže rijec ako žele nešto da pitaju.

Član 11.
Učenici imaju pravo da jednom u polugodištu traže da ne odgovaraju zbog nespremnosti, a što treba da jave nastavniku prije početka časa.

Član 12.
Ako učenik zakasni na nastavu, mora da udje na čas.
Za opravdavanje zakašnjenja primenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje regulišu opravdavanje izostanaka sa nastave.
Učenik čini povredu obaveze ukoliko neopravdano zakašnjava na nastavu i druge aktivnosti u školi.

Član 13.
Ako učenik izostaje sa nastave duže od tri dana, odeljenjski starješina će o tome odmah obavijestiti njegovog roditelja, odnosno staratelja.
Izostajanje sa nastave učenik pravda ljekarskim uvjerenjem školskog -izabranog ljekara ili opravdanjem roditelja, odnosno staratelja, u roku od osam dana po povratku u Školu.
Zloupotreba uvjerenja, opravdanja i isprave povlači disciplinsku odgovornost učenika.

Član 14.
Ako je učenik došao do saznanja da mu je neko pravo uskraćeno, osim ostvarivanja prava utvrdenih Zakonom, zaštitu svojih prava zatražiće od direktora Škole uz pomoć odeljenjskog starješine i pedagoga odnosno roditelja.
Kada je učeniku u Školi nanijeta povreda ili ucinjena materijalna šteta, ima pravo da je prijavi dežurnom nastavniku radi preduzimanja odgovarajućih mjera i naknade štete.

III PRAVILA PONAŠANJA NASTAVNIKA I OSTALIH ZAPOSLENIH U ŠKOLI
Član 15.
Dužnosti nastavnika su da:
- da dolazi u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave i drugih oblika rada,
- odlazi na vrijeme na časove,
- obavesti o izostajanju na vrijeme direktora Škole, sekretara ili rukovodioca smjene, radi blagovrijemenog organizovanja zamjene,
- koristi opremu i inventar Škole, kao i ostali potrošni materijal samo u službene svrhe,
- pribavi odobrenje direktora Škole za iznošenje važnih dokumenata Škole, kao i drugih sredstava,
- dolazi na nastavu prikladno obučen i da svojim izgledom vaspitno deluje na učenike,
- poštuje raspored dežurstva koji mu odredi direktor,odnosno zamjenik Škole.

Član 16.
Zaposlenom u Školi zabranjeno je da:
- unosi oružje, orudje i druga sredstva kojima se mogu nanijeti ozljede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno nanijeti šteta školskoj i ličnoj imovini,
- puši u prostorijama Škole, osim u za to odredjenim mjestima i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom,
- samovoljno rješava medjusobne sukobe upotrebom oružja, orudja i fizičke sile,
- koristi mobilni telefon za vrijeme održavanja nastave i drugog oblika rada.

Član 17.
Dežurni nastavnik dužan je da:
- dodje na posao 15 minuta prije početka nastave,
- vodi uredno knjigu dežurnog nastavnika i u nju upisuje promjene koje su od znacaja za život i rad Škole,
- obezbjedi za vrijeme dežurstva nesmetano izvodenje nastave i stara se o ponašanju učenika u hodnicima I prostorijama Škole u toku svog dežurstva,
- obavijesti direktora o nedolasku nastavnika na nastavu radi obezbedjivanja zamjene za odsutnog nastavnika.

Član 18.
Odeljenjski starješina dužan je da:
- brine o ukupnom radu i uspjehu svojih učenika,
- vodi uredno dnevnik rada, odnosno razrednu knjigu i drugu propisanu evidenciju o obrazovno-vaspitnom radu,
- blagovrijemeno prati ostvarivanje rasporeda časova u svom odeljenju i upozorava nastavnike koji neuredno vode evidenciju,
- da pravda izostanke učenika na osnovu ljekarskog opravdanja izabranog ljekara ili opravdanja roditelja, odnosno staratelja učenika,
- upisuje obaveštenja za roditelje, odnosno staratelje u djacku knjižicu i vrši kontrolu da li su oni primili obaveštenje,
- saradjuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika i obavještava ih o ponašanju, izostancima i uspehu učenika i pruža informacije o drugim aktivnostima Škole,
- brine o učenicima svog odeljenja za vrijeme ekskurzija, izleta, kulturnih manifestacija, sportskih i drugih vannastavnih aktivnosti učenika
- redovno (najmanje četiri puta godišnje) održava roditeljske sastanke na kojima saopštava :
- podatke o uspjehu i ponašanju učenika ne iznosi javno nego ih saopštava iskljucivo roditelju.

Član 19.
Medjusobni odnosi nastavnika, ostalih zaposlenih u Školi i učenika treba da budu zasnovani na uzajamnom poštovanju, razumjevanju i saradnju ostvarivanju vaspitne uloge Škole.

Član 20.
Dužnosti strucnih saradnika ( pedagoga, bibliotekara i drugih) jesu da:
- dolaze u Školu najkasnije 10 minuta prije početka radnog vrijemena,
- obavijeste direktora Škole o izostajanju sa posla,
- ostvaruju saradnju sa nastavnicima i direktorom Škole,
- ostvaruju saradnju sa učenicima i roditeljima, odnosno starateljima učenika,
- izvršavaju druge obaveze utvrdjene programom rada stručnih saradnika u osnovnoj školi.

Član 21.
Dužnosti zaposlenih na pomoćno-tehnickim poslovima su da:
- održavaju čistocu školskih prostorija, dvorišta i sportskih terena,
- pomažu u radu dežurnom nastavniku,
- dežuraju prema utvrdjenom rasporedu i smjenama i ne udaljavaju se sa radnog mesta bez dozvole sekretara Škole.
- dostavljaju potreban materijal za Školu,
- obavljaju svoje poslove u okviru radnog mesta.
- preduzimaju mjere u saradnji sa dežurnim nastavnikom da se očuva red i mir, posebno bezbjednost učenika, zaposlenih u Školi i imovina Škole,
- svakodnevno pregledaju učionice, radionice i ostale prostorije u Školi,
- utvrdjuju stanje objekta i opreme i o tome obaveštavaju sekretara Škole,
- preduzimaju sve mjere da se, po završetku rada, obezbjede i zaključaju objekti Škole, pogase svijetla, provjere vodovodne, grijne i druge instalacije.

IV PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA, ODNOSNO STARATELJA UČENIKA I TREĆIH LICA

Član 22.
Roditelj, odnosno staratelj učenika dužan je da:
- prati ponašanje, učenje i uspjeh svog djeteta, odnosno redovno se informiše o tome,
- saradjuje sa odeljenjskim starješinom,
- poštuje naloge i predloge dežurnog nastavnika,
- saradjuje sa predmetnim nastavnikom,
- saradjuje sa predmetnim nastavnikom,
- redovno prisustvuje roditeljskim sastancima,
- pruža pomoć Školi u ostvarivanju vaspitnog rada,
- doprinosi ostvarivanju planiranih zadataka Škole, poboljšanju uslova života i rada.

Član 23.
Škola ne može da prikuplja finansijska sredstva od učenika bez saglasnosti njegovog roditelja, staratelja, odnosno Saveta roditelja.

Član 24.
Lice koje nije zaposleno u Školi dužno je da na ulaznim vratima pokaže ličnu kartu, službeni poziv ili drugu ispravu radi svoje identifikcije.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.
Za sprovodjenje Pravilnika ovlašcen je direktor Škole.

Član 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.

DIREKTOR ŠKOLE,

Zdenka Mišković

Etički kodeks ponašanja u JU OŠ "21.maj" Podgorica

 

Na osnovu člana 31 b stav 1 tačka 7 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“ br.64/02, 31/05 i 49/07 i „službeni list CG“ br.45/10 i 45/11) Školski odbor JU Osnovne škole „21.maj“ Podgorica je na sjednici održanoj dana  22.02. 2013. godine, donio

O D L U K U

I

Utvrđuje se Etički kodeks ponašanja u JU Osnovnoj školi „21.maj“ Podgorica sa sljedećim sadržajem:

Ovaj kodeks propisuje skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i načinu života moraju pridržavati svi zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Pošto je obrazovno-vaspitna djelatnost izuzetno složen i društveno važan segment, neophodno je ostvariti visok stepen profesionalnosti i moralne odgovornosti.

Etički odnos nastavnika prema profesiji

Nastavnik treba da se odgovorno odnosi prema svojoj profesiji. Odgovornost podrazumijeva da se pridržava i da stalno pokazuje i dokazuje logiku profesije (profesionalne standarde). Nikakva molba, prijetnja ili naredba ne treba da dovede u pitanje logiku nastavničkog poziva.
Odgovornost prema radu podrazumijeva istinu, tačnost, poštenje, poštovanje ljudske ličnosti, odbacivanje diskriminacije, disciplinu i racionalnost.
- Nastavnik treba da vodi računa o svom fizičkom i mentalnom zdravlju i društvenoj odgovornosti u obavljanju svog posla i zadataka koji iz njega proizilaze.- Nastavnik je dužan da se profesionalno usavršava i razvija.
- Nastavnik treba da poštuje obrazovnu politiku države, primjenjuje zakone i propise koji nijesu u sukobu sa etičkim kodeksom.
- Nastavnik ne smije da namjerno pogrešno tumači usvojenu obrazovnu politiku, nezavisno od svog neslaganja i eventualno drugačijeg ličnog mišljenja.
- Nastavnik treba da racionalno i uz valjane dokaze raspolaže fondovima koji su mu povjereni na raspolaganje ili upravljanje.
- Nastavnik ne smije da koristi položaj ili obrazovno-vaspitnu ustanovu za lične privilegije ili koristi.
- Nastavnik treba da izbjegava sukobe interesa (povezane sa porodičnim odnosima, prijateljstvom i slično).
- Nastavnik je dužan da vodi računa o tome da nije dozvoljen bilo koji oblik neopotizma, odnosno omogućavanje povlastica ili privilegija srodnicima.
- Dužnost nastavnika je da se bori i otklanja svaki pokušaj korupcije u obrazovno-vaspitnoj ustanovi.

Nastavnici treba da vode računa o načinu komuniciranja sa učenicima, koleginicama, kolegama i roditeljima. Oni treba da izbjegavaju prijeteći govor, nepristojne i lascivne šale i opaske ili verbalne prijedloge nepristojnog karaktera, uvredljive i omalovažavajuće riječi i bilo koji oblik psihičkog i fizičkog nasrtanja.

Nastavnici treba da vode računa o oblačenju i ličnoj higijeni. Odjeća nastavnika treba da bude čista, uredna, prikladnog i odmjerenog kroja.

Nastavnici su dužni da vode računa o svom ponašanju i izvan škole. Njihovo ponašanje van škole treba da bude uzorno i dostojanstveno.

Etički odnos nastavnika prema učenicima

Nastavnici imaju obavezu da pomognu roditeljima u vaspitavanju njihove đece i razvijanju poželjnih karakternih osobina. Za učenika je podjednako važna i moć znanja i moć savjesti (moralno ponašanje). Nastavnici treba da podstiču učenike da stiču znanja i da razvijaju svoju moralnu kulturu, odnosno da ih podstiču da razlikuju dobro od zla.

Nastavnici su dužni da pomognu učenicima da prihvate građanske vrijednosti i da se po njima ponašaju. Te vrijednosti su marljivost, odgovornost, saradnja i privrženost (roditeljima, školi, učenju, drugaricama i drugovima). Izuzetno je značajno i poštovanje zakona, ljudskog života, drugih ljudi i sebe samih.

Nastavnik treba da mjeri svoj uspjeh ne samo preko postignuća svakog učenika već i putem ostvarenog uspjeha u razvoju učenika kao građanina.

- Nastavnik treba da sa učenicima uspostavi odnos povjerenja, uvažavanja i tolerancije (strpljenja i prihvatanja razlika)
- Nastavnik treba da se prema svakom učeniku odnosi pažljivo i objektivno – u ocjenjivanju, rješavanju sukoba i u primjeni disciplinskih mjera.
- Nastavnik ne treba da namjerno dovede učenika u neprijatnost – ismijavanjem, nepriličnim glasom, odavanjem ličnih podataka ili na bilo koji drugi način.
- nastavnik treba da preduzme sve dozvoljene mjere da zaštiti učenika od svih okolnosti koje bi mogle biti štetne po učenje, zdravlje i bezbjednost.
- Nastavnik treba da s entuzijazmom i strpljenjem motiviše učenike na postizanje visokog nivoa znanja iz svog nastavnog predmeta.
- Nastavnik treba sve teme da tretira na otvoren, jasan, razumljiv i pozitivan način – posebno one koje mogu da izazovu osjetljivost i nelagodnost kod učenika.
- Nastavnik treba da podstiče učenike na argumentovano i kritičko mišljenje i sagledavanje pojava, odnosa i tema iz različitih perspektiva.
- Nastavnik treba da se stara da zadovolji potrebe učenika za različitim oblicima učenja u skladu sa uslovima koje omogućava obrazovno-vaspitna ustanova.
- Nastavnik treba da vodi računa da proštuje ličnost svojih koleginica i kolega (nastavnika) pred učenicima – da pred učenicima ne komentariše njihov rad i postupke.
- Nastavnik treba javno i objektivno da ocjenjuje učenike – da ne podliježe pristrasnosti u njihovom ocjenjivanju ili da pokazuje simpatije ili antipatije.
- Nastavnik treba da uzima u obzir mišljrnja i procjene učenika o svom radu, u cilju unapređivanja kvaliteta procesa učenja i nastave.

Etički odnos nastavnika prema koleginicama i kolegama

Nastavnička profesija nalaže da se u školi uspostavljaju kolegijalni odnosi, zasnovani na međusobnom uvažavanju, pravičnosti iravnopravnosti.
Među nastavnicima mora vladati stvaralačka atmosfera i vrhunski profesionalni odnos prema radu. Odnos među nastavnicima mora se temeljiti na poštovanju znanja, stručnosti i ličnog dostojanstva na pomoći i stvaralačkoj saradnji, te na profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.
Nastavnik ne smije direktno ili indirektno povrijediti stručni ugled, napredovanje ili rad drugog nastavnika. Ako smatra da određeni nastavnik nije zaslužio napredovanje ili se nekorektno ponašao, upozoriće na to odgovornu osobu. U javnoj kritici drugog nastavnika mora biti suzdržan, imajući u vidu da su odjeljenska vijeća, Nastavničko vijeće, stručni aktivi, te stručni časopisi, primjerena mjesta za stručne rasprave i kritiku.

- Nastavnik ne treba da otkriva povjerljive i privatne informacije o koleginicama i kolegama ukoliko to ne nalaže zakon.
- Nastavnik ne treba da daje netačne podatke o koleginicama i kolegama.
- Nastavnik je dužan da poštuje slobodno mišljenje i slobodan izbor svojih koleginica i kolega a koji ne dovodi u pitanje interese đece i principe i etiku profesije.
- Nastavnik treba da pokaže demokratsku i građansku zrelost u odnosu na svoje kolege i koleginice u situacijama kada se nad njim vrši prisila, prijetnja ili nasilje po bilo kom osnovu (ideološkom, partijskom itd).

Etički odnon nastavnika prema roditeljima i društvenoj zajednici

Nastavnici su dužni da šire svijest o značaju i važnosti obrazovanja za ljude i obrazovnog sistema za zajednicu i društvo. Nastavnici su dužni i da utiču na podizanje svijesti roditelja o vrijednosti obrazovanja za njihovu đecu i sadašnjost i budućnost društva u kome žive. Osposobljen i kvalifikovan ljudski resurs je najbolje i najisplativije ulaganje. Uložiti u obrazovanje đece znači stvoriti im uslove za njihovu izvjesniju, sigurniju i stabilniju sadašnjost i budućnost.

- Nastavnici su dužni da roditeljima prenesu sve informacije o u učenicima u cilju njihovog uspješnijeg školovanja, ali i formiranja njihove ličnosti.
- Nastavnici treba da sarađuju sa roditeljima u traženju načina da učenici postižu što bolji uspjeh u učenju.
- Nastavnici su obavezni da se potrude da razumiju i poštuju posebne vrijednosti, tradiciju i običaje različitih kultura iz kojih dolaze i u kojima žive njihovi učenici i roditelji.
- Nastavnici treba da pomognu koliko mogu i razumiju roditelje učenika koji imaju probleme izazvane siromaštvom, nezaposlenošću ili tragedijama koje su ih zadesile.
- Nastavnici treba, prema mogućnostima, da uključuju roditelje u različite aktivnosti u cilju unapređivanja uslova za učenje i rad u obrazovno-vaspitnoj ustanovi kao i u cilju razvijanja saradnje sa lokalnom zajednicom.

nastavnici učestvuju u društvenom životu kao i svi građani, ali su dužni da svoj lični angažman usklade sa obavezama prema učenicima, nastavi i interesima škole kao obrazovne institucije, ne zloupotrebivši svoj status i autoritet radi ostvarivanja ličnih interesa.

Etički odbor ili Etički savjet

Etički odbor u ustanovi sastoji se od 3 člana.
Etički odbor ukazuje na značaj poštovanja odredbi Etičkog kodeksa u cilju stvaranja pozitivnog etosa ustanove i očuvanja ugleda nastavničke profesije. Etički odbor ukazuje na kršenje odredbi Etičkog kodeksa i kroz neposredan kontakt preporučuje postupke za prevazilaženja nastalih situacija.

Javnost Etičkog kodeksa

Etički kodeks treba da bude dostupan svim zaposlenima u obrazovno-vaspitnoj ustanovi, učenicima, roditeljima i lokalnoj zajednici u kojoj se nalazi obrazovno- vaspitna ustanova.
Etički kodeks treba da bude istaknut na vidnom mjestu u Školi.
Etički kodeks treba da bude objavljen na web-sajtu Škole.
Etički kodeks usvaja Školski odbor. Nastavničko vijeće škole je obavezno upoznati sa istim.
Svaka ustanova je dužna da ima svoj etički kodeks.
Etički kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.
II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA,

                                                                                                       Irena Bojanović