CRNA GORA

                             Javna ustanova Osnovna škola „21.maj“

                                                        Podgorica

Adresa: V Proleterske bb-Drač 81000 Podgorica Montenegro; E-mail: skola@ os-21maj-pg.edu.me; tel./fax: +382 (20)657-176

 

 

Broj:496/1

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje  nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Školski odbor JU OŠ “21.maj” na sjednici održanoj 27.07.2017.godine donio je:

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

za postupanje prilikom sprovođenja 

postupka nabavke male vrijednosti

 

  1. UVODNE ODREDBE

                                              

Član 1

Pravilnikom za postupanje JU OŠ “21.maj” Podgorica (u daljem tekstu Naručilac) kao naručioca prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti, (u daljem tekstu: Pravilnik) definišu se osnove pripreme i vođenje postupaka nabavke male vrijednosti, uz poštovanje načela javnih nabavki, za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti do 15.000,00 eura, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti do 30.000,00 eura ako za nabavku naručilac ne sprovodi postupak iz člana 20 Zakona o javnim nabavkama ( u daljem tekstu: Zakon).

 

Na pitanja koja nijesu posebno uređena ovim pravilnikom shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona kojim se uređuju javne nabavke i propisa donijetih na osnovu tog Zakona.

 

Član 2

Naručilac ne smije tokom finansijske godine da podijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jednu cjelinu sa namjerom izbjegavanja primjene postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom.

 

Naručilac može da pokrene postupak nabavke male vrijednosti ako su za tu nabavku obezbijeđena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom i ako je nabavka predviđena planom javnih nabavki naručioca.

 

Član 3

Naručilac ne može sprovesti postupak nabavke male vrijednosti sa namjerom da diskriminiše ili favorizuje bilo kojeg ponuđača.

 

Postupak nabavke male vrijednosti se sprovodi na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki: načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurencije, načela transparentnosti postupka nabavke i načela ravnopravnosti.

 

Član 4

Predmet nabavke mora se opisati na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava uporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni.

 

Opis predmeta nabavke ne smije odgovarati određenom ponuđaču.

 

U opisu predmeta nabavke navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i slično).

 

Predmet nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

 

Član 5

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti valjano određena u trenutku početka postupka nabavke male vrijednosti, ukoliko je primjenjivo.

 

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodanu vrijednost (PDV-om).

 

Procijenjena vrijednost može se utvrditi na osnovu istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno u vrijeme konkretne nabavke.

 

II POSTUPAK NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

Član 6

Postupak nabavke male vrijednosti odnosi se na procijenjenu vrijednost jednaku ili veću od 3.000,00 eura sa PDV-om do 15.000,00 eura za nabavku roba i usluga, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 3.000,00 eura do 30.000,00 eura.

 

Postupak nabavke male vrijednosti  pokreće se odlukom u pisanom obliku koju donosi ovlašćeno lice naručioca na Obrascu A koji je sastavni dio ovog pravilnika.

 

 

Član 7

Postupak nabavke male vrijednosti sprovodi službenik za javne nabavke naručioca.

 

Zadatak službenika za javne nabavke je da pripremi zahtjev za dostavljanje ponuda, uputi zahtjev za podnošenje ponuda, otvori ponude, sastavi zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, pripremi prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude, prirpemi prijedlog obavještenja o ishodu postupka male vrijednosti,  a ako se prijedlog obustavi, da pripremi prijedlog obavještenja o obustavi postupka javne nabavke.

 

Prikupljanje ponuda iz stava 2 ovog člana sprovodi se na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda -Obrazac 1.

 

Naručilac će zahtjev iz stava 3 ovog člana na dokaziv način (faksom, elektronskom poštom i drugi) uputiti ponuđačima.

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije su, u skladu sa predmetom javne nabavke, obavezni dio zahtjeva iz stava 2 ovog člana. Naručilac određuje tehničke karakteristike ili specifikacije u skladu sa članom 50 Zakona.

 

Ispunjenost uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

 

Obrazac iz stava 6 ovog člana čini sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda.

 

 

 

Član 8

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

1) najniža ponuđena cijena ili

2) ekonomski najpovoljnija ponuda

 

Naručilac će u Zahtjevu objasniti metodologiju načina vrednovanja ponuda po utvrđenom kriterijumu.

 

Član 9

Ponuda je pisana izjava volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenima u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

 

Ponuđači su u obvezni ispuniti sve zahtjeve tražene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

 

Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima.

 

Cijena ponude piše se brojkama.

 

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je menjati.

 

Naručilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji računska greška. Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3%, naručilac će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računske greške ili će sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku od tri dana od dana prijeme obavještenja o utvrđenoj računskoj grešci potvrdi prihvatanje ispravke računske greške. Ispravke se u ponudi jasno označavaju. Ponuda čija je računska greška veća od 3% biće ocijejenjena kao neispravna.

 

Član 10

U postupak nabavke male vrijednosti, naručilac poziva potencijalna ponuđača da podnese ponudu (1 ili više).

Način dostavljanja ponuda određuje se u zahjtevu za dostavljanje ponuda (najčešće emil-om ili fax-om) kao i rok za dostavljanje ponude koje će takođe naručilac odrediti u svakom zahtjevu za dostavljanje ponuda ne kraćim  od tri dana,gdje se navodi tačan datum i vrijeme isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

Član 11

Postupak pregleda i ocjena ponuda obavlja službenik za javne nabavke na osnovu uslova i zahtjeva za dostavljanje ponuda.

 

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka.

 

O prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda sastavlja se Zapisnik o prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda na Obrascu 2.

 

Službenik za javne nabavke na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podonosi predlog obavještenja o ishodu postupka, na saglasnost ovlašćenoj osobi naručioca.

 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti sačinjava se na Obrascu 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, biće izabrana ponuda koja je pristigla ranije.

 

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

 

Nakon saglasnosti ovlašćene osobe naručioca šalje se obavještenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude.

 

Obavještenje o ishodu postupka naručilac je obvezan, u roku od tri dana, dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način ( faxom, elektronskom poštom ili objavom na internet stranici).

 

Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

 

Naručilac izvršenom dostavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

 

Naručilac zadržava pravo da poništiti postupak nabavke male vrijednosti prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez pisanog obrazloženja.

 

Obavještenje o zaključenom ugovoru o nabavci ili obavještenje o obustavi postupka male nabavke, naručilac NE objavljuje na svojoj internet stranici i portalu javnih nabavki www.ujn.gov.me.

 

Član 12

Ugovor potpisuje ovlašćena osoba naručioca ili osoba koju ona ovlasti.

 

Naručilac je obavezan pet godina od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

 

 

III POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI PREDRAČUNOM/PROFAKTUROM

 

Član 13

Za predmete nabavke male vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 3.000,00 eura sa PDV-om, za robu, usluge ili radove nabavka će se realizovati direktnim prihvatanjem predračuna/profakture ili ugovora u zavisnosti od predmeta nabavke (npr. Kod sukcesivnih nabavki, intelektualnih usluga i slično) ili drugog odgovarajućeg dokumenta ovlašćene osobe naručioca.

 

Postupak nabavke male vrijednosti profakturom/predračunom sprovodi se na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki, načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurencije, načela transparentnosti postupka javne nabavke i načela ravnopravnosti.

 

Naručilac je oabvezan tri godine od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

 

 

IV.EVIDENCIJA, IZVJEŠTAVANJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

 

Član 13

O nabavkama male vrijednosti vodi se posebna evidencija u skladu sa članom 117 Zakona i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki.

 

Član 14

Evidenciju o nabavkama male vrijednosti iz čl.13  vodi i redovno ažurira službenik za javne nabavke.

 

 

  1. SUKOB INTERESA

 

Član 15

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. 16, 17 i 18 Zakona.

 

 

  1. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Član 16

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

 

Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove dalje izmjene ili dopune, objavljuje se na internet stranici naručioca na adresi www.juos21maj.com

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke neposrednim sporazumom u JU OŠ „21.maj“.

 

Član 17

Obrasci A, 1,2, 4  su sastavni dio ovog pravilnika.

 

Član 18

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici naručioca na adresi www.juos21maj.com

 

 

U Podgorici, 27.07.2017.god.

Broj:496/1

 

Predsjednik Školskog odbora

Irena Bojanović

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaš email neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *