IZRADA INDIVIDUALNOG RAZVOJNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA

 

U srijedu 21. januara i četvrtak 22. januara 2015. godine održana je prezentacija nove forme IROP-a i radionica, koja je podrazumijevala praktičnu primjenu iste. Prvog dana, prezentaciji i radionici su prisustvovali profesori razredne nastave, dok je drugog dana program bio namijenjen profesorima predmetne nastave.

U uvodnom dijelu, govoreno je o glavnim principima inkluzije, o načinu na koji se ista sprovodi u našoj školi, o IROP-u kao dokumentu od važnosti za adekvatno pružanje podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama. Navedeno je čime treba da se vodimo prilikom izrade IROP-a i kojim redosljedom, ko učestvuje u njegovoj izradi i na koji način i ukazano  na važnost saradnje svih članova tima.

U sljedećem dijelu, prezentovana je nova forma IROP-a. Predloženo je na šta obratiti pažnju prilikom opisivanja trenutnog funkcionisanja i potreba djeteta u oblastima:

  • sposobnosti učenja (pažnja, pamćenje, čitanje, pisanje, računanje, vještine u okviru pojedinih nastavnih predmeta...),
  • vještine komunikacije (govorno-jezičke sposobnosti u kontekstu komunikacije, verbalna i neverbalna komunikacija, alternativna komunikacija...),
  • socijalne vještine (interpersonalni odnosi, prilagođavanje socijalnim pravilima, igra, ponašanje...),
  • motoričke vještine (fina i krupna motorika, kretanje).

Govoreno je o važnosti preciznog formulisanja ciljeva (razvojnih i obrazovnih), tako da postignuće može biti jasno pokazano od strane učenika, a vrednovano od strane tima koji radi na IROP-u. Strategije u realizaciji, kao i praćenju, provjeri i vrednovanju postignuća su razmatrane u kontekstu prilagođavanja i/ili modifikovanja (u raspoređivanju vremena, okruženju, materijalima, nastavi, odgovorima učenika...) i potrebe da se precizno navedu. Istaknuta je važnost opisa zaduženja članova tima u realizaciji i evaluaciji.

Nakon prezentacije, profesori su prethodno prezentovano praktično primijenili, izrađujući u grupama IROP u novoj formi za učenike kojima predaju i razmjenjujući zapažanja.

Prezentovale su i radionicu vodile Tatjana Papan, pedagogica i Aleksandra Trailović-Šljivančanin, defektologica škole.

WP_20150122_002 WP_20150122_003

Ostavite odgovor

Vaš email neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *